دکتر مروارید پاینده جو

پزشک

پزشک مجرب دارای پراونه طبابت

با سابقه بیش از 15 سال

عضو انجمن علمی پزشکی لیزری ایران